Giới Thiệu

I. THÔNG TIN CHUNG

     HAvartaọ và tên: HUỲNH THANH ĐIỀN   

     Điện thoại: 098 8868 470                                                            

     E-mail: thanhdien82@gmail.com

Nhà nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp và tư vấn chính sách kiến tạo môi trường phát triển doanh nghiệp.

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Phát triển.

III. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

1. Sách

Huỳnh Thanh Điền (2020). Phát triển doanh nghiệp từ ý tưởng đến quản trị. NXB Thế Giới.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). Phân tích tài chính dự án. ISBN 978-604-80- 4326-1. NXB Thông tin và Truyền thông.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). Khởi nghiệp - Từ dự định đến hành động. ISBN 978-6040922-719-6. NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). Kinh tế Vĩ mô. ISBN 978-604-65-4172-1. NXB Lao động Xã hội.

- Huỳnh Thanh Điền (2018). Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh mới. ISBN 978-604080-3382-8. NXB Thông tin và Truyền thông.  

- Huỳnh Thanh Điền (2018). Kiến tạo Môi trường Khởi nghiệp. ISBN 978-604-80-3201-2. NXB Thông tin và Truyền Thông.

- Huỳnh Thanh Điền (2018). Quản trị Công ty Khởi nghiệp. ISBN 978-604-77-4687-3. NXB Thế Giới

2. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố tâm lý hành vi trong các quyết định quản trị của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam. Chức trách: Chủ nhiệm đề tài. Cơ quan chủ trì: Đại học Nguyễn Tất Thành. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tên đề tài: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre. Chức trách: Trưởng nhóm tư vấn. Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Tên đề tài: Tái cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành truyền thống tại Tp.Hồ Chí Minh. Chức trách: Chủ nhiệm đề tài. Cấp nghiên cứu: cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 2016-2017.

- Tên đề tài: Khung phân tích và phương pháp tiếp cận khởi nghiệp tại Việt Nam. Chức trách: Chủ nhiệm đề tài . Cấp nghiên cứu: cấp Trường. Thời gian thực hiện: 2016.

- Tên đề tài: Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Chức trách: Chủ nhiệm đề tài nhánh (ngành cơ khí). Cấp nghiên cứu: Tương đương cấp Trường. Thời gian thực hiện: 2014-2015.

- Tên đề tài: Định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Chức trách: Chủ nhiệm đề tài: Tương đương cấp Trường. Thời gian thực hiện: 2014-2015.

- Tên đề tài: Chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre. Chức trách: Thư ký khoa học: Tương đương cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 2010-2012.

- Tên đề tài: Giải pháp và chính sách phát triển ngành kinh tế thế mạnh và tiềm năng tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. Chức trách: Thành viên. Cấp nghiên cứu: Tương đương cấp Bộ. Thời gian thực hiện: 2011-2013.

3. Các công trình khoa học đã công bố bằng tiếng Việt

- Huỳnh Thanh Điền (2021). Định hình bức tranh đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Tài Chính. ISBN: 978-604-79-2855-2.

- Huỳnh Thanh Điền (2021).Kiến tạo cơ chế huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh.  Kỷ yếu hội thảo: Định hướng phát triển TPHCM 2021-2025, Tầm nhìn 2045. UBND TPHCM tổ chức ngày tháng 5/2021

- Huỳnh Thanh Điền (2020). "Xây dựng chuỗi liên kết ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển". Hội thảo: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hồ Chí Minh”. Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh và Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh. Ngày 03/11/2020.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ chức: Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng Nhân dân TPHCM và Viên nghiên cứu Phát triền TPHCM. Ngày 7/11/2019.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). "Chiến lược kinh doanh đảm bảo tuân thủ về cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới". Hội thảo khoa học chủ đề: Cam kết về lao động trong Hiệp định CPTPP và EVFTA: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hội nhập Quốc tế TPHCM và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Ngày 08/11/2019.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). " Đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng". Tham luận tại hội thảo chủ đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển CMCN 4.0" . Đại học tin học ngoại ngữ TPHCM. Tháng 5/2019.

- Huỳnh Thanh Điền (2019). " Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và nguồn nhân lực công nghệ thông tin". Tham luận tại hội thảo chủ đề: "Đào tạo ngành công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu nhân lực theo cơ chế đặc thù". Đại học công nghệ thực phẩm TPHCM. Tháng 3/2019.

- Huỳnh Thanh Điền (2018). "Liên kết phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh". Tham luận tại hội thảo: Xây dựng chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hồ Chí Minh. Sở Công thương TPHCM. Tháng 7/2018.

- Huỳnh Thanh Điền (2018). "Giải pháp thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre". Tham luận tại Hội nghị: Thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre. Ngày 16/8/2018. 

- Huỳnh Thanh Điền (2018). "Vận dụng cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh". Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Lao Động. ISBN 978-604-971-548-8. Tp HCM.

- Huỳnh Thanh Điền (2018). "Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nhân lực ngành du lịch". Hội thảo "Liên kết doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch". Trường đại học tin học ngoại ngữ. Ngày 19/5/2018.

- Huỳnh Thanh Điền (2018). "Quan hệ giữa nợ công với an ninh tài chính quốc gia: Cảnh báo và gợi ý cho Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường đại học Tài chính Marketing (tổ chức ngày 20/01/2018). Nhà xuất bản Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Trang 37-46.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). "Hướng đến giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh". Hội thảo Khoa học "Tìm kiếm giải pháp tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh theo đại hội X". Viện Nghiên cứu Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/12/2017

- Huỳnh Thanh Điền (2017). "Tạo lập môi trường thúc đẩy ý định đến hành động khởi nghiệp". Hội thảo Khoa học "Tìm kiếm giải pháp đưa TP.HCM trở thành trung tâm khởi nghiệp của cả nước". Viện Nghiên cứu Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ngày 21/12/2017. Trang 97-105.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). "Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Hội thảo khoa học "Đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng trong điều kiện 4.0". Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Ngày 16/12/2017. Trang 30-40.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). "Cho thuê tài chính: Giải pháp nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ". Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tăng trưởng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đại học Tài chí Marketing. ISBN: 978-604-922-595-6. Ngày 25/11/2017.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2017). "Hướng đến sử dụng bền vững đất đai tại Việt Nam: hiện trạng và khung phân tích đất bền vững theo thông lệ quốc tế". Hội thảo công cụ quản lý đất đai. Viên Kinh tế Quản lý Trung ương. Tổ chức ngày 23/11/2017 tại TPHCM.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). "Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế". Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. ISBN: 987-604-73-5692-8. NXB Đại học Quốc gia TPHCM.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). "Hướng đến tự chủ tài chính các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Sở Lao động Thương binh & Xã Hội TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/11/2017.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). “Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: trường hợp nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí công nghệ ngân hàng. Số 139, Trang 41-53.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). “Thúc đẩy thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp”. Kỷ yếu hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Hội đồng Nhân dân TPHCM và Viện Nghiên cứu Kinh tế TPHCM tổ chức.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). “Thách thức quản lý nhà nước các hoạt động kinh tế trước ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp 4.0”. Kỷ yếu hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Hội đồng Nhân dân TPHCM và Viện Nghiên cứu Kinh tế TPHCM tổ chức.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). “Nghiên cứu tái cấu trúc doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập”. Tạp chí Công thương. Tháng 3/2017.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). “Chính sách tạo cơ hội và kết nối doanh nghiệp”. Kỹ yếu Hội thảo Khoa học Cấp thành phố: Tìm kiếm giải pháp kinh tế hữu hiệu nhằm tạo bước phát triển đột phá cho TPHCM. Viện Kinh tế TPHCM, UFE, HUTECH.

- Huỳnh Thanh Điền (2017). “Tác động cách mạng 4.0 đến cấu trúc hoạt động doanh nghiệp Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo: Cấu trúc Sở hữu và Giá trị doanh nghiệp. Đại học Tài chính Marketing.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp”. Hội thảo khoa học: Doanh nghiệp khởi nghiệp - hướng phát triển. Ban kinh tế- ngân sách Hội đồng nhân dân và Viện nghiên cứu TPHCM đồng tổ chức

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2016). “Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”. Báo cáo đối thoại chính sách 2016: Các cảnh báo tiềm năng cho Việt Nam khi gia nhập TPP. Đại học Kinh tế TPHCM.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Liên kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo nghề TPHCM”. Kỷ yếu hội thảo: “Đào tạo nghệ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp”. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động TP HCM tổ chức tháng 9 năm 2016.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Liên kết các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chuyển giao công nghệ”. Kỷ yếu hội thảo: “Liên kết các Khung Nông nghiệp công nghệ cao tạo thế đột phá trong nông nghiệp”. Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức tháng 09 năm 2016.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Phát triển năng lực khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam”. Kỷ yếu hội thảo: “Khởi nghiệp bắt đầu từ đâu”. Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM tổ chức tháng 09/2016.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Nhận diện dấu hiệu tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: Trường hợp nghiên cứu TP Hồ Chí Minh”. Kỷ yếu hội thảo: “Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dung khi Việt Nam tham gia AEC và TPP”. Đại học ngân hàng, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Nha Trang, và Đại học quốc gia Cheng Kung (Hàn Quốc) đồng tổ chức, Tháng 09/2016.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2016). “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cận cấu trúc ngành và nhận dạng nhân tố tác động”. Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 4, trang 2-20.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Nhận diện rủi ro của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập: Tiếp cận phân tích năng lực thâm nhập và phòng vệ”. Kỷ yếu Hội Thảo: “Quản trị Rủi ro trong doanh nghiệp Việt Nam”. ĐH Tài chính Marketing. Tháng 5/2016.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập”. Báo cáo tại Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 5.

- Huỳnh Thanh Điền (2016). “Tác động của Hiệp định đối tác chiến lược xuyên thái Bình Dương đến cơ cấu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành truyền thống tại Tp. Hồ Chí Minh”. Báo cáo tại Khối thi đua số 13 thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2015). “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015-2020”. Tạp chí Phát triển Kinh tế (Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh). Số 26(4), tháng 4.

- Huỳnh Thanh Điền (2015). “Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt nam giai đoạn 2015-2020: Tiếp cận khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm”. Kỷ yếu hội thảo: Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2020 do Trường đại học Tài chính Marketing tổ chức ngày  9-05-2015 (Báo cáo được chọn tham luận tại hội thảo).

- Huỳnh Thanh Điền (2015). “Định hướng xây dựng chương trình kích cầu phát triển doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020”. Báo cáo phục vụ UBND thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình kích cầu giai đoạn 2015-2020.

- Huỳnh Thanh Điền (2015). “Định hướng Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020”. Kỷ yếu hội thảo: Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 27-01-2015.

- Huỳnh Thanh Điền (2014). “Tháo gỡ rào cản thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Định hướng, chiến lược  phát triển Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, Tầm nhìn 2030”. Ngày 13/07/2014. Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

- Huỳnh Thanh Điền (2014). “Tháo gỡ rào cản trong quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Thực trang, định hướng và giải phát phát triển công nghiệp hỗ trợ”, Ngày 30/07/2014. Ban Kinh tế Trung ương và Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.  

- Huỳnh Thanh Điền (2014). “Đổi mới thể chế kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Tư duy mới về phát triển kinh tế xã hội trong bói cảnh mới”. Ngày 11/08/2014. Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12.11-15. NXB TP Hồ Chí Minh.

- Huỳnh Thanh Điền (2014). “Rủi ro chuyển tài sản trong quản lý uỷ quyền quản lý tại doanh nghiệp Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học thường niên năm 2014. Trường ĐH Văn Hiến.

- Huỳnh Thanh Điền (2014). “Tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội: Trường hợp nghiên cứu Tổng công ty 28”. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự, năm 2014,  Số 165, trang 11-16

- Huỳnh Thanh Điền (2014). “Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Quản trị và Kinh doanh”. Ngày 27/09/2014. Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011). “Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam: Kiểm định cho trường hợp điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh”. Kỹ yếu hội thảo khoa học Ổn định Kinh tế Vĩ mô và Phát triển Kinh tế, tháng 10 năm 2011, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trang 412-432.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2012). “Chính sách quy hoach và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. Kỹ yếu hội thảo khoa học Ổn định Kinh tế Vĩ mô và Phát triển Kinh tế, tháng 10 năm 2011, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trang 412-432.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011). “Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ”. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 252, trang 22-30.

- Huỳnh Thanh Điền (2011). “Ảnh hưởng vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triển dự án bất động sản”. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 251, trang 29-36.

- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011). “Áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập và lạm phát: Phân tích tình huống ngành bất động sản Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 246 (trang 2-9).

3. Công bố bằng tiếng Anh

- Huynh Thanh Dien (2021). Entrepreneuship Barriers, A Case Study of Small and Medium Enterprises in some Typical Sectors, Evidence from Vietnam. REVISTAGEINTEC.

- Huynh Thanh Dien (2020). Using supply chain integration theory for establishing industrial cluster to facilitate the growth of small and medium enterprises: Evidence in Vietnam. Journal of Security and Sustainability.

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2011). Developing The Private Sector By Enhancing Crowding-Out Effects And Reducing The Crowding-In Effects. Journal of Economic DevelopmentNo. 199 , March 2011, Page 02-07

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2011). Competitive Forces Facing Small And Medium Sized Realty Enterprises Of Vietnam In The Context Of Inflation And Economic Integration. Journal of Economic DevelopmentNo. 200 , April 2011, Page 02-08.

-  Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2010). A Framework For Analysis Of Social Capital In Companies In Vietnam: An Overview Of Literature And Empirical Researches. Journal of Economic DevelopmentNo. 191 , July 2010, Page 14-19

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2011). Impacts of Enterprise Leaders' Social Capital on Accessibility to Land Stock for Real Estate Development Projects. Journal of Economic DevelopmentNo. 205 , September 2011, Page 19-26

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2011). Restructuring The Public Economic Sector: Approaches To Enhancing Its Macroeconomic Regulation And Supportive Impacts. Journal of Economic DevelopmentNo. 206 , October 2011, Page 17-25

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2016). Toward Development of Mechanical Supporting Industry in Ho Chi Minh City: An Approach to Industry Structure and Its Determinants. Journal of Economic DevelopmentVol. 23(4) , October 2016, Page 02-21

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2015). Orientations to the Development of Vietnam’s Supporting Industries between 2015 and 2020Journal of Economic DevelopmentVol. 22(3) , July 2015, Page 02-25

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2013). Policy on Planning and Promotion of Development of Supporting Industries for Vietnam. Journal of Economic DevelopmentNo. 215 , January 2013, Page 47-60

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2012). "The contribution of social capital into the activities of real estate companies in Vietnam". Journal of International Business Research.

- Nguyen Trong Hoai & Huynh Thanh Dien (2010). "Framework for Analyzing Social Capital in Vietnamese Companies: An Overview of Literature and Empirical Researches". Economic Development Review.

- Huỳnh Thanh Điền (2004). "Obstacles to the Development of the Eco-Tourism Center in Upper U Minh". Economic Development Review.

- Huynh Thanh Dien (2003). "Resources Allocation for Development of Local economy. Economic Development Review.

- Huynh Thanh Dien (2003). "Measures to development tourism industry in Kien Giang". Economic Development Review

LIÊN KẾT
FANPAGE