THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

Date: - View: 1258 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2014). "THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM". Hội thảo Quản trị Doanh nghiệp:"Liên kết và Phát triển góc nhìn chủ động". Đại học Đà Nẵng.

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết nhằm khám phá những trở ngại thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ(SME) tham gia hoạt động ngành công nghiệp hỗ trợ (SI) của Việt Nam. Trên cơ sở khái quát mô hình về điều kiện thu hút SME vào lĩnh vực SI trên thế giới, tác giả phân tích cho  điều kiện Việt Nam để chỉ ra những trở ngại. Kết quả cho thấy tồn tại ba trở ngại cơ bản cho quá trình tham gia SME hoạt động trong lĩnh vực SI bao gồm: nhu cầu SI trong nước chưa đủ hấp dẫn; rào cản gia nhập ngành SI của các SME lớn; chính sách trợ giúp SME chưa phát huy hiệu ứng. Từ đó, các chính sách thúc đẩy SME tham gia vào lĩnh vực SI theo hướng tháo gỡ những trở ngại nêu trên.

Từ khoá: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, SME, công nghiệp hỗ trợ, phát triển SME.

LIÊN KẾT
FANPAGE