THÁO GỠ RÀO CẢN THU HÚT NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Date: - View: 1167 - By:

Nguyễn Tấn Bình & Huỳnh Thanh Điền (2014). "THÁO GỠ RÀO CẢN THU HÚT NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM". Ban Quản lý các Khu NNCNC TPHCM.

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích sự khát khao nguồn lực và chỉ ra những rào cản trong thu hút nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) tại Việt Nam. Trên cơ sở khái quát mô hình chuỗi hoạt động và kênh thu hút nguồn lực cho phát triển ngành nông nghiệp (NN), nghiên cứu đã khái quát mô hình 3 rào cản trong chuỗi hoạt động và 3 rào cản trong thu hút nguồn lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 rào cản trong chuỗi hoạt đông bao gồm: (C1) chuyển giao công nghệ, (C2)cung ứng nguyên liệu chế biến nông sản, (C3) tiêu thụ sản phẩm nông sản; 3 rào cản thu hút nguồn lực đầu tư bao gồm: (A1) tính kém hấp dẫn của đầu tư NN, (A2) tiếp cận tín dụng, (A3) thực thị chính sách phát triển NNCNC. Để thúc hút nguồn lực đầu tư phát triển NNCNC, các chính sách cần tập trung tháo gỡ các rào cản đó.

Từ khoá: Nông nghiệp công nghệ cao, thu hút nguồn lực trong nông nghiệp, điểm nghẽn thu hút nguồn lực trong nông nghiệp, rào cản phát triển nông nghiệp.

LIÊN KẾT
FANPAGE