THÁCH THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRƯỚC NGƯỠNG CỬA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Date: - View: 1033 - By:

Huỳnh Thanh Điền & Cao Thanh Bình (2017). "THÁCH THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRƯỚC NGƯỠNG CỬA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ". Kỷ yếu hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Hội đồng Nhân dân TPHCM và Viện Nghiên cứu Kinh tế TPHCM tổ chức.

Tóm tắt:

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) làm thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Theo đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thay đổi theo hướng rút ngắn khoảng cách và thời gian thực hiện các đơn hàng linh hoạt với đặc trưng các giao dịch điện tử trong cung ứng, marketing, bán hàng, thanh toán,… đặt ra nhiều thách thức đối với quản lý nhà nước liên quan trong thu thuế, phí, lệ phí và các chính sách điều tiết, định hướng của chính phủ. Đòi hỏi phương thức quản lý nhà nước phải thay đổi thích hợp cho phù hợp với bối cảnh mới. 

LIÊN KẾT
FANPAGE