TÀI CHÍNH HÀNH VI (LỚP CAO HỌC 20/10/2019)

Date: - View: 1491 - By:

Hoc viên tải tài liệu học tập (hết hiệu lực tải tài liệu)

Các nội dung nghiên cứu: 

- Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng

- Định giá tài sản thị trường hiệu quả các mối quan hệ đại diện

- Lý thuyết triển vọng, mẫu hình và tính toán bất hợp lý

- Thách thức thị trường hiệu quả

- Tự nghiệm và lệch lạc

- Tự tin quá mức

- Hoạch định ngân sách vốn: giáo trình (hết hiệu lực tải tài liệu)

- Cấu trúc vốn: đọc giáo trình (hết hiệu lực tải tài liệu)

- Chính sách cổ tức: (hết hiệu lực tải tài liệu)

- Sáp nhập và thâu tóm: (hết hiệu lực tải tài liệu)

- Hiệu ứng ngược

LIÊN KẾT
FANPAGE