TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC TIẾP CẬN NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ VÀ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ

Date: - View: 1115 - By:

NGUYỄN TRỌNG HOÀI & HUỲNH THANH ĐIỀN (2011), "TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC TIẾP CẬN NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ VÀ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ", Tạp chí Phát triển Kinh tế (252), 22-30.

LIÊN KẾT
FANPAGE