Quản lý sản xuất với EXCEL

Date: - View: 1627 - By:

Kế hoạch sản xuất với Excel

https://drive.google.com/open?id=14J4Zf9Onv3LZ_iM2ej4ZlXgVVP3d1YmM

Lập tiến độ dự án sản xuất với Excel:

https://drive.google.com/open?id=1mQcb2g0NI2NZTWMS8rAJ464tqlIVF9Sk

Quản lý tồn kho với Excel:

https://drive.google.com/open?id=1EOZV_IxEaco1NVSAAwwTNV3ZJRSdgyfk

Bảo trị thiết bị với Excel:

https://drive.google.com/open?id=1EOZV_IxEaco1NVSAAwwTNV3ZJRSdgyfk

 

LIÊN KẾT
FANPAGE