Quản lý dự án công việc

Date: - View: 1425 - By:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG VIỆC

 

Ban giảng viên:          

TS. Huỳnh Thanh Điền           

(http://huynhthanhdien.com)

 

Đối tượng học viên:

 • Cán bộ quản lý cấp trung: Ban Quản Đốc, Trưởng/ Phó Phòng, Ban quản lý dự án,...
 • Cán bộ quản lý cấp cơ sở: Tổ Trưởng, Nhóm Trưởng, Trưởng/Phó Bộ phận,
 • Cán bộ các phòng nghiệp vụ liên quan: Vận hành & Sản xuất, Dự án, Thiết kế, Kỹ thuật, Vật tư, Kế hoạch, Kho,..

 

Thời lượng lên lớp:                4 buổi

Mục tiêu môn học:

-   Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của giám đốc/ trưởng nhóm dự án.

-   Lập kế hoạch triển khai dự án: xác định mục tiêu, lập tiến độ, kế hoạch nguồn lực, chi phí cho dự án

-   Phân công thực hiện công việc và xây dựng cơ chế quản lý.

-   Lãnh đạo đội ngũ dự án và giải quyết xung đột.

-   Kiểm soát tiến độ, chi phí và chất lượng.

-   Quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án

-   Kết thúc dự án.

 

 

Phương pháp học tập:

Giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp đào tạo sau đây trong khóa học:

 • Thảo luận mở

( Open Discussion)

 • Nghiên cứu tình huống

( Case Study)

 • Diễn vai (Role Play)
 • Tư duy sáng tạo

( Brainstorming)

 • Thuyết giảng ngắn

( Mini-lecture)

Phương tiện phục vụ giảng dạy: Computer + Projecter

 

Tài liệu chính:

Học viên được phát tài liệu, bài tập, tình huống nghiên cứu và dự án mẫu để tham khảo.

 

Chương trình chi tiết:

Nội dung 1: Phát hiện nhu cầu dự án

Múc tiêu: Phát hiện nhu cầu cần phát triển dự án cho tổ chức

Nội dung:

- Tình huống thảo luận phát hiện nhu cầu dự án

- Mô tả ý tưởng dự án

- Hướng dẫn lập bản mô tả ý tưởng dự án

 

Nội dụng 2: Lập kế hoạch dự án

Mục tiêu: Lập được kế hoạch triển khai dự án về tiến độ, nguồn lực, chi phí nhằm hướng đến mục tiêu chất lượng của dự án

Nội dung:

- Chuẩn bị: mục tiêu, phân chia công việc, xác định nguồn lực, thời gian và thứ tự thực hiện công việc

- Lập tiến độ dự án: Sơ đồ Gant, Sơ đồ Pert, phương pháp CPM

- Lâp kế hoạch sử dụng nguồn lực và chi phí

- Lập tiêu chuẩn chất lượng cho công việc

- Rút ngắn thời gian thực hiên dự án

 

Nội dung 3: Tổ chức thực hiện dự án

Mục tiêu: Xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công và thiết lập cơ chế phối hợp, hướng dẫn công việc

Nội dung:

- Nhận diện các bên có liên quan đến dự án: Nội bộ và bên ngoài

- Cơ cấu tổ chức và cấu trúc phân chia công việc (OBS&WBS)

- Phân công: Sơ đồ trách nhiệm

- Thiết lập cơ chế phối hợp, hương dẫn thực hiện công việc, các tài liệu, biểu mẫu làm việc

- Giải quyết xung đột

 

Nội dung 4. Lãnh đạo đội ngũ

Mục tiêu: Thúc đẩy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ

Nôi dung:

- Phát hiện nhu cầu đội ngũ

- Đông viên đội ngũ

- Tình huống động viên trong thực tiễn

 

Nội dung 6. Kiểm soát dự án

Mục tiêu: Lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát dự án

Nội dung:

- Quy trình giám sát dự án

- Nội dung giám sát dự án

 • Tiến độ
 • Chi phí
 • Chất lượng

- Kiểm soát theo phương pháp giá trị làm ra (EVM)

- Xử lý sai lệch

 

 

Nội dung 7. Kết thúc dự án

Mục tiêu: Kết thúc dự án hiệu quả, đồng thời có khả năng đánh giá dự án: đánh giá ban đầu, giữa kỳ, kết thúc, tác động

Nội dung:

- Kết thúc dự án

+ Các vấn đề trong giai đoạn kết thúc dự án

+ Các trường hợp kết thúc dự án

+ Những công tác cần thực hiện trong giai đoạn kết thúc dự án

- Đánh giá dự án

+ Đánh giá ban đầu

+ Đánh giá giữa kỳ

+ Đánh giá kết thúc

+ Đánh giá tác động

 

Liên hệ đào tạo: Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn CEC
Địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Email: daotaocec.2018@gmail.com - ĐT: 08 65 93 81 75

LIÊN KẾT
FANPAGE