Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong khối TPP

Date: - View: 1360 - By:

Huỳnh Thanh Điền & Nguyễn Trọng Hoài (2016). Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong khối TPP. Báo cáo đối thoại chính sách 2016: Các cảnh báo tiềm năng cho Việt Nam khi gia nhập TPP. Đại học Kinh tế TPHCM. NXB Kinh tế TPHCM.

Hip đinh Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP)dn đến sthay đổi môi trường kinh doanh to ra nhiu thi cơ và thách thc mi cho doanh nghip.Kết qunghiên cu các doanh nghip ca TPHCM cho thy phn ln doanh nghiptrong nước thiếu định hướng xut khu, xut khu chyếu dưới hình thc gia công,phthuc vào nguyên liu do nước ngoài chỉ định nên khó đạt điu kin vxut x, tiêu chun cht lượng chưa đạt yêu cu, công nghchm ci tiến và ý thc qun lý cht lượng chưa cao, ngun nhân lc thiết kế công nghip và tương tác thtrường còn hn chế,... nên khó thâm nhp vào thtrường các nước trong khi TPP. Trong khi đó, áp lc cnh tranh tcác doanh nghip FDI ngày càng ln, nhưng năng lc phòng vca DN trong nướccòn hn chế do thiếu tính liên kết trong sn xut, yếu trong các công đọan quan trng nht ca chui giá trlà thiết kế và phân phi. Để tn dng được cơ hi TPPđòi hi doanh nghip phi nâng cao năng lc thâm nhp hàng hoá, phát trin kinh doanh ra bên ngoàibng vic ci tiến công ngh, qun lý cht lượng to sn phm đạt tiêu chun quc tế vi giá ccnh tranh, tích hp vào chui cung ng toàn cu; đồng thi phi nâng cao năng lc phòng vtrước sthâm nhp hàng hoá, scnh tranh vi các doanh nghip nước ngoàithông qua đẩy mnh liên kết sn xut, xây dng mng lưới phân phi ni địa vng chc. 

 

 

LIÊN KẾT
FANPAGE