KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM

Date: - View: 1507 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2014). KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM. Kỷ yếu hội thảo "Rào cản kỹ thuật trong thương mại". Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích khả năng áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam đối với các nhóm quy định: Qui chuẩn kỹ thuật; Tiêu chuẩn kỹ thuật; Qui trình đánh giá sự phù hợp của một loại hàng hóa. Qua phân tích khả năng áp dụng các biện pháp rào cản kỹ thuật trên 3 nhóm hàng hoá máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thấy khả năng áp dụng các rào cản kỹ thuật trong thương mai của Việt Nam là rất hạn chế cho do xuất phát điểm của doanh nghiệp Việt Nam thấp với công nghệ lạc hậu, trình độ quản trị sản xuất còn nhiều hạn chế, việc ban hành và quản lý qui chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước chưa được kiện toàn nên chưa tạo được thói quen chuẩn hoá với các qui chuẩn, tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam. Để áp dụng hàng rào kỹ thuật thành công, cần có chiến lược và lộ trình hợp lý đối với từng nhóm mặt hàng theo hướng trước mắt là phải giúp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chuẩn hoá với các quy định quốc tế, trên cơ sở đó đề xuất các rào cản kỹ thuật nhằm bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp.

Từ khoá: Rào cản kỹ thuật trong thương mại, Qui chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật.

LIÊN KẾT
FANPAGE