Giám đốc tài chính-Khoá 23, khai giảng 20h ngày 24/6/2024

Date: - View: 514 - By:

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KHOÁ 23- KHAI GIẢNG 20H NGÀY 24/6/2024

 

LỚP HỌC KHAI GIẢNG: 20 GIỜ TỐI NGÀY 24/6/2024. HỌC 20GIỜ CÁC TỐI 2,4,6
GIẢNG VIÊN: TS HUỲNH THANH ĐIỀN
HỌC PHÍ: 1 TR ĐỒNG/KHOÁ 

Địa chỉ học: học trực tuyến trên meet google. 

Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều quy về dòng tiền vào - dòng tiền ra. Quản trị tài chính không chỉ là công việc của Giám đốc tài chính, mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận khác nhau trong Công ty. 
Tham gia khoá học sẽ nắm được các công cụ như sau:

- Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Hiểu được các hạn chế của các báo cáo tài chính.

- Phân biệt được lợi nhuận và dòng tiền. 

- Thực hành được xây dựng kế hoạch dòng tiền để dự đoán được việc thừa, thiếu tiền trong tương lai và các biện pháp quản lý phù hợp

- Biết cách giảm tiền thuế hợp pháp

- Quản trị được hàng tồn kho tối ưu

- Biết quản lý các khoản bán chịu

- Phân phân tích rủi ro kinh doanh, tài chính

- Biết cách sử dụng đòn bẩy tài chính để bẩy tỷ suất sinh lời

- Thực hiện kiểm soát nội bộ

- Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, định giá tài sản.

- Lựa chọn các hình thức thuê tài chính, thuê hoạt động.

- Đầu tư chứng khoán.

- Phân phối lợi nhuận.

NỘI DUNG:

Buổi 1. Công việc của nhà quản trị tài chính

 • 03 nhóm hoạt động của doanh nghiệp: Sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính.
 •  Công việc của Giám đốc tài chính
 • Quan hệ giữa giám đốc tài chính với các bộ phận khác
 • Kỹ năng của giám đốc tài chính.

Buổi 02. Đọc hiểu báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tề
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính

Buổi 03. Quản trị dòng tiền

 • Khác biệt giữa lợi nhuận với dòng tiền
 • Giải thích tiền đến từ đâu và đi từ đâu
 • Kỹ thuật điều hoà dòng tiền vào – ra.

Buổi 04. Sử dụng lá chắn thuế

 • Làm thế nào giảm nộp thuế hợp pháp
 • Lá chắn thuế từ khấu hao
 • Lá chắn thuế lãi vay
 • Các khoản trích lập dự phòng

Buổi 05. Quản trị tồn kho và bán chịu

 • Mục tiêu quản trị tồn kho
 • Phân loại hàng tồn kho theo tiêu chí ABC và XYZ
 • Các phương pháp quản trị cho từng nhóm hàng tồn kho
 • Tính toán dự phòng, điểm đặt hàng, chi phí tồn kho
 • Phân tích lợi ích và chi phí bán chịu
 • Chính sách bán chịu: chiết khấu và thời gian bán chịu
 • Rủi ro bán chịu
 • Quy trình phân tích khách hàng để quyết định bán chịu

Buổi 06. Rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính và kiểm soát chi phí

 • Chi phí cố định và chi phí biến đổi
 • Rủi ro thay đổi chi phí
 • Công cụ đòn bẩy hoạt động
 • Công cụ phân tích điểm hoà vốn
 • Rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính
 • Kiểm soát chi phí.

Buổi 07. Thuê tài chính và thuê hoạt động

 • Phân tích các hình  thức tài trợ vốn đầu tư tài sản
 • Lợi ích của thuê tài chính
 • Lựa chọn các phương án mua tài sản, thuê tài sản, thuê tài chính, thuê hoạt độn

Buổi 08. Lập kế hoạch ngân sách

 • Dự đoán các thông số: doanh thu, chi phí, tồn kho, phải thu, tiền mặt, mua sắm và thanh lý tài sản, lãi vay, chia cổ tức,..
 • Thiết lập các bảng tính thu – chi, thừa thiếu tiền mặt
 • Phương pháp huy động và sử dụng tiền.

Buổi 09. Quyết định đầu tư

 • Dòng tiền của các dự án đầu tư
 • Đánh giá hiệu quả tài chính đầu tư
 • Phân tích rủi ro đầu tư

Buổi 10. Kiểm soát nội bộ

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Phương pháp kiểm soát
 • Xử lý rủi ro trong quá trình kiểm soát

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

LIÊN KẾT
FANPAGE