ĐỔI MỚI THỂ CHẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

Date: - View: 1074 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2014). "ĐỔI MỚI THỂ CHẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM". Tham luận tại Hội thảo ‘Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội trong bói cảnh mới’. Do Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước KX.01.12/11-15 tổ chức tại Trường đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/08/2014.

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm khái quát mô hình thể chế điều tiết hoạt động kinh tế và vận dụng phân tích cho nền kinh tế ở Việt Nam. Từ lược khảo lý thuyết đã khái quát mô hình thể chế kinh tế được cấu thành bởi cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước (chiều dọc, chiều ngang), hệ thống các quy tắc điều tiết các hoạt động kinh tế, công cụ thực thi và kênh phản hồi các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động kinh tế. Kết quả phân tích trường hợp Việt Nam cho thấy sự phân cấp trong cơ cấu quản lý nhà nước còn chưa đồng nhất; hệ thống pháp luật chưa được kiện toàn, còn chồng chéo; công cụ thực thi chính sách còn hạn chế trong việc tổ chức thực hiện và vấn đề đạo đức, trách nhiệm của công chức gây tác động tiêu cực đến tính hiệu quả của thể chế; cuối cùng là kênh tiếp nhận phản hồi của thể chế chưa được chú trọng đúng mức. Từ đó, các gợi ý đổi mới thể chế cần thực hiện theo hướng khắc phục các hạn chế trên.

Từ khoá: Đổi mới thể chế, phát triển kinh tế, thực thi pháp luật, phân cấp quản lý nhà nước. 

LIÊN KẾT
FANPAGE