Chuyên đề đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp năm 2019

Date: - View: 1440 - By:

I. GIẢNG VIÊN

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền

Điện thoại: 0988868470

Email: thanhdien82@gmail.com

 

II. CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP 2019

 1. Phát triển ý tưởng sản phẩm kinh doanh
 2. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 3. Quản lý dự án đầu tư
 4. Quản lý dự án công việc
 5. Lập kế hoạch kinh doanh
 6.  Thiết kế hệ thống quản lý chuyên nghiệp
 7. Quản trị tài chính dành cho giám đốc
 8. Kiểm soát chi phí
 9. Quản trị rủi ro trong bối cảnh kinh doanh mới
 10. Động viên người lao động
 11. Kỹ năng quản lý xung đột
 12. Kỹ năng giao việc, uỷ quyền

 

 

III. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

 

1. Phát triển ý tưởng sản phẩm

Mục tiêu: Phát triển ý tưởng sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng

Nội dung:

 • Nắm bắt nhu cầu khách hàng trong xu hướng mới
 • Thiết kế sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng
 • Phương pháp thự nghiệm sản phẩm: đánh giá mức độ chấp nhận và sẳn long trả của khách hàng.
 • Điều chỉnh sản phẩm sau thử nghiệm
 • Phương pháp đưa sản phẩm mới ra thị trường

 

2. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Mục tiêu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư

Nội dung:

 • Nhận diện cơ hội và lợi thế để phát triển ý tưởng kinh doanh
 • Xác định khách hàng mục tiêu, thiết kế sản phẩm, marketing, cách thức bán hàng
 • Thiết kế công nghệ sản xuất
 • Thiết kế mô hình quản lý, phát triển đội ngũ
 • Kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư
 • Kế hoạch quản trị rủi ro dự án
 • Các bước chuẩn bị đầu tư đưa dự án vào khai thác.

 

3. Quản lý dự án đầu tư

Mục tiêu: Thực hiện dự án đầu tư đạt chất lượng, chi phí và tiến độ

Nội dung:

- Lập kế hoạch thực hiện đầu dự án: tiến độ, nguồn lực, chi phí, mục tiêu chất lượng

- Tổ chức thực hiện

- Lãnh đạo đội ngũ

- Kiểm soát chất lượng, chi phí và tiến độ

- Quản trị rủi ro và hợp đồng trong dự án

- Kết thúc dự án.

 

4. Quản lý dự án công việc

Mục tiêu: Thực hiện dự án công việc đạt chất lượng và tiến độ

Nội dung:

- Lập kế hoạch dự án công việc: tiến độ, nguồn lực, chi phí, mục tiêu chất lượng

- Tổ chức thực hiện: phát triển đội ngũ, phân công, cơ chế phối hợp

- Lãnh đạo đội ngũ: động viên và duy trì kỹ cương

- Giải quyết xung đột

- Kiểm soát chất lượng và tiến độ

 

 

 

5. Lập kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Lập kế hoạch kinh doanh xác thực tế nhằm chủ động trong sản xuất

Nội dung:

- Khung phân tích xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Phân tích môi trường vĩ mô

- Phân tích môi trường vi mô

- Phân tích sự tương thích của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh

- Phát triển các chỉ tiêu kế hoạch: khách hàng, tài chính, quản trị nội bộ, học tập và cải tiến

- Các giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

- Kế hoạch quản trị rủi ro

 

6. Thiết kế hệ thống quản lý chuyên nghiệp

Mục tiêu: Gia tăng hiệu quả phối hợp, tăng năng suất

Nội dung:

- Cấu trúc các hoạt động và hệ thống quản lý doanh nghiệp

- Thiết kế cơ cấu tổ chức với định mức, tiêu chuẩn nhân sự phù hợp quy mô và với đặc thù lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

- Xây dựng “cơ chế tự động” hướng dẫn, kiểm soát hoạt động nhằm giảm áp lực cho lãnh đạo DN

- Thiết lập hệ thống nhận diện cơ hội và kiểm soát rủi ro trong doanh nghiệp

- Vai trò của quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy DN hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản.

 

7. Quản trị tài chính dành cho giám đốc

Mục tiêu: Đọc hiểu báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định quản trị

Nội dung:

- Phân tích báo cáo tài chính

- Quản trị tài chính các dự án đầu tư

- Quản trị các hạng mục vốn lưu động: bán chịu, phải thu, phải trả, tồn kho

- Kiểm soát chi phí cho doanh nghiệp mới chuyển đổi

 

8. Kiểm soát chi phí

Mục tiêu: Quản trị chi phi theo nguyên tắc giá trị làm ra, cắt giảm chi phí ẩn, lãng phí trong doanh nghiệp.

Nội dung:

 • Tư duy quản trị chi phí dựa trên giá trị làm ra và tổi thiểu chi phí ẩn, lãng phí.
 •  Xác định các tiêu chuẩn, định mức chi phí tiến bộ
 • Thiết lập cơ chế hoạt động theo chuẩn mực chi phí tiến bộ
 • Lập kế hoạch kinh doanh và tài chính theo tiêu chuẩn tiến bộ
 • Theo dõi để xác định mức biến động
 • Phát triển các giải pháp kiểm soát chi phí
 • Các lãng phí thường gặp.

 

9. Quản trị rủi ro kinh doanh trong bối cảnh kinh doanh mới

Mục tiêu: Dự báo, đánh giá và giải pháp xử lý rủi ro trong doanh nghiệp

Nội dung:

- Nguồn gốc của rủi ro: bên ngoài, bên trong doanh nghiệp

- Các mô hình tổ chức quản lý rủi ro trong bối cảnh mới

- Kỹ năng dự báo rủi ro

- Phát triển các giải pháp xử lý rủi ro: tránh né, chuyển giao, giảm thiểu, chấp nhận

- Xử lý khủng hoảng do rủi ro xảy ra.

 

 

10. Động viên người lao động

Mục tiêu: Sáng tạo cách làm mới cho doanh nghiệp

Nội dung:

- Nhận diện nhu cầu và mong đợi của người lao động;

- Biện pháp động viên bằng vật chất

-Biện pháp động viên tinh thần

 

11. Kỹ năng Quản lý xung đột

Mục tiêu: Để xung đột trở nên có giá trị

Nội dung:

- Bản chất của xung đột

- Nguồn gốc của xung đột

- Cách thức xử lý xung đột

- Để xung đột có giá trị cho doanh nghiệp

 

12. Kỹ năng giao việc, uỷ quyền

Mục tiêu: Biết phân tích, giao việc và động viên nhân viên, đồng nghiệp làm việc hiệu quả

Nội dung:

 • Quy trình giao việc
 • Xác định mục tiêu
 • Phân tích công việc
 • Lựa chọn người giao việc
 • Chuẩn bị giao việc
 • Hướng dẫn nhân viên
 • Động viên, theo dõi, đánh giá
 • Giải quyết xung đột
LIÊN KẾT
FANPAGE