Chính sách tạo cơ hội và kết nối doanh nghiệp

Date: - View: 1085 - By:

Huỳnh Thanh Điền (2017). "Chính sách tạo cơ hội và kết nối doanh nghiệp". Kỹ yếu Hội thảo Khoa học Cấp thành phố: Tìm kiếm giải pháp kinh tế hữu hiệu nhằm tạo bước phát triển đột phá cho TPHCM. Viện Kinh tế TPHCM, UFE, HUTECH.

TÓM TT:

Hôi nhp chmang li li ích cho nhng doanh nghip (DN) có năng lc thâm nhp hàng hoá và mrng kinh doanh ra bên ngoài; cũng như phòng vtt thtrường ni địa. Trên thc tế, DN Vit Nam hot động khá ri rc, năng lc cnh tranh thp,... nên khó tn dng được cơ hi tmôi trường kinh doanh. Mc dù các chính sách ưu đãi, htrDN Vit Nam khá đầy đủ, nhưng hiu ng chưa cao bi tính liên kết gia doanh nghip thp, vic thc thi chính sách còn mang tính “xin cho”, qun lý nhà nước theo kiu “cai tr” hơn là kiến to, phc v; vai trò ca doanh nghip ln chưa rõ nét. Do vy, Chính phcn kiến to cơ hi vi chương trình/ dán cthể để DN tham gia, đồng hành cùng DN; đồng thi các DN cn liên kết li vi nhau để to nên sc mnh ln, tn dng cơ hi tskiến to ca chính ph.

Tkhoá: Liên kết phát trin, chính quyn kiến to, vai trò dn dt ca DN l

LIÊN KẾT
FANPAGE