Ảnh hưởng vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triễn dự án bất động s

Date: - View: 1239 - By:

HUỲNH THANH ĐIỀN (2011), "Ảnh hưởng vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triễn dự án bất động sản", Tạp chí Phát triển Kinh tế (251), 29-36.

LIÊN KẾT
FANPAGE